Rasfoire documente

Decizia 680/02-mai-2018 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru servicii de curăţenie interioară

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2018

Regulamentul 675/02-mai-2018 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte substanţele CMR

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2018

Regulamentul 676/03-mai-2018 de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte principiile uniforme de evaluare şi autorizare a produselor de protecţie a plantelor

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2018

Regulamentul 677/03-mai-2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea taumatinei (E 957) ca potenţiator de aromă în anumite categorii de produse alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2018

Regulamentul 678/03-mai-2018 de modificare şi rectificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite substanţe aromatizante

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2018

Regulamentul 679/03-mai-2018 de reînnoire a aprobării substanţei active forclorfenuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2018

Regulamentul 674/17-nov-2017 de completare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte punctele de reîncărcare pentru autovehiculele de categoria L, alimentarea de la reţeaua electrică terestră a navelor de navigaţie interioară şi punctele de realimentare cu GNL pentru transportul naval şi de modificare a directivei respective în ceea ce priveşte conectoarele pentru realimentarea cu hidrogen gazos a autovehiculelor

publicat in Jurnalul Oficial 114L din 2018