Rasfoire documente

Regulamentul 614/20-apr-2018 de aprobare a azoxistrobinului ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipurilor de produs 7, 9 şi 10

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Decizia 615/16-apr-2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Banque de France

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Recomandarea 624/20-apr-2018 privind accesul transfrontalier pe piaţă pentru subfurnizorii şi IMM-urile din sectorul apărării

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Rectificare din 23-apr-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 652/2012 al Comisiei din 13 iulie 2012 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Decizia 616/17-apr-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Decizia 617/19-apr-2018 de autorizare a Portugaliei să acorde o aprobare pentru a deroga de la punctul OPS 1.1100 subpunctul 1.1 litera (b) din anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Decizia 618/19-apr-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/535/UE în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner şi Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin)

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Decizia 619/20-apr-2018 de neaprobare a PHMB (1415; 4.7) ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipurilor de produs 1, 5 şi 6

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Decizia 620/20-apr-2018 privind specificaţiile tehnice pentru componenta de servicii a programului Copernicus în temeiul Regulamentului (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Decizia 621/20-apr-2018 privind specificaţiile tehnice pentru componenta spaţială a programului Copernicus în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Decizia 622/20-apr-2018 de neaprobare a clorofenului ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 3

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Decizia 623/20-apr-2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Rectificare din 23-apr-2018 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/286 al Consiliului din 26 februarie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Rectificare din 23-apr-2018 la Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Rectificare din 23-apr-2018 la Regulamentul (UE) 2018/589 al Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte metanolul

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018

Regulamentul 613/20-apr-2018 de aprobare a PHMB (1415; 4.7) ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipurilor de produs 2 şi 4

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2018