Rasfoire documente

Amendament din 19-apr-2018 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR din 1975)

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2018

Regulamentul 588/18-apr-2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte 1-metil-2-pirolidona

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2018

Decizia 590/16-apr-2018 de numire a unui membru şi a unui supleant, propuşi de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2018

Decizia 591/16-apr-2018 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2018

Decizia 592/16-apr-2018 de numire a unor membri şi supleanţi din partea Luxemburgului în cadrul Comitetului consultativ pentru libera circulaţie a lucrătorilor

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2018

Decizia 593/16-apr-2018 de autorizare a Republicii Italiene să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 şi 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2018

Decizia 594/13-apr-2018 cu privire la identificarea substanţei 1,2-anhidridă de acid benzen-1,2,4-tricarboxilic (anhidridă trimelitică) (TMA) drept substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 2112]

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2018

Decizia 94/17/COL/31-mai-2017 de închidere a procedurii oficiale de investigare privind scutirea pentru serviciile cu caracter ambulant în conformitate cu sistemul de contribuţii la sistemul de securitate socială diferenţiate pentru perioada 2014-2020 (Norvegia) [2018/595]

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2018

Regulamentul 589/18-apr-2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte metanolul

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2018