Rasfoire documente

Regulamentul 306/18-dec-2017 de stabilire a specificaţiilor privind punerea în aplicare a obligaţiei de debarcare referitoare la cod şi cambulă de Baltica în activităţile de pescuit din Marea Baltică

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Regulamentul 307/28-feb-2018 de extindere a garanţiilor speciale referitoare la Salmonella spp. stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului la carnea provenită de la pui pentru îngrăşare (Gallus gallus) destinată Danemarcei

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Regulamentul 308/01-mar-2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte formatele, modelele şi definiţiile pentru identificarea şi transmiterea de informaţii de către autorităţile de rezoluţie pentru a informa Autoritatea Bancară Europeană cu privire la cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Regulamentul 309/01-mar-2018 privind nereînnoirea aprobării substanţei active propineb, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Regulamentul 310/01-mar-2018 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 2 martie 2018

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Decizia 311/27-feb-2018 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor, cu privire la adoptarea unor orientări comune pentru punerea în aplicare a respectivului acord

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Decizia 312/27-feb-2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Decizia 313/28-feb-2018 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte lista punctelor de control la frontieră şi unităţile veterinare în Traces

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Decizia 314/01-mar-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Recomandarea 1/20-nov-2017 privind priorităţile parteneriatului UE-Armenia [2018/315]

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Rectificare din 02-mar-2018 la Orientarea (UE) 2017/697 a Băncii Centrale Europene din 4 aprilie 2017 privind exercitarea opţiunilor şi marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autorităţile naţionale competente în legătură cu instituţiile mai puţin semnificative (BCE/2017/9)

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Rectificare din 02-mar-2018 la Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34)

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Rectificare din 02-mar-2018 la Decizia (UE) 2017/2081 a Băncii Centrale Europene din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2017/30)

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018

Rectificare din 02-mar-2018 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2379 a Comisiei din 18 decembrie 2017 privind recunoaşterea raportului Canadei, care include emisiile tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime agricole în temeiul Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2018