Rasfoire documente

Regulamentul 275/23-feb-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2018

Regulamentul 276/23-feb-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 în ceea ce priveşte modificările privind stabilirea obiectivelor de etapă şi a ţintelor pentru indicatorii de realizare în cadrul de performanţă pentru fondurile structurale şi de investiţii europene

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2018

Rectificare din 24-feb-2018 la Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2018

Regulamentul 277/23-feb-2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/207 în ceea ce priveşte modificările modelelor pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, precum şi ale modelelor pentru raportul de progres şi raportul anual de control şi de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce priveşte modelul pentru raportul de implementare pentru obiectivul privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi raportul anual de control

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2018

Regulamentul 278/23-feb-2018 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 1305/2014 în ceea ce priveşte structura mesajelor, modelul de mesaj şi de date, baza de date operaţională a vagoanelor şi a unităţilor intermodale, precum şi adoptarea unui standard IT pentru stratul de comunicare al interfeţei comune

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2018

Decizia 279/20-feb-2018 de autorizare a Maltei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2018

Decizia (PESC) 2018/280/23-feb-2018 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 54L din 2018