Rasfoire documente

Decizia 262/06-feb-2017 de stabilire, pentru Secretariatul General al Consiliului, a autorităţii de numire şi a autorităţii abilitate să încheie contracte de muncă şi de abrogare a Deciziei 2013/811/UE

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017

Regulamentul 261/15-feb-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017

Decizia 263/14-feb-2017 privind măsurile de diminuare a riscurilor, măsurile consolidate de biosecuritate şi sistemele de depistare timpurie în legătură cu riscurile pe care le prezintă păsările sălbatice de transmitere a viruşilor gripei aviare înalt patogene la păsările de curte

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017

Decizia 264/14-feb-2017 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017

Decizia 265/14-feb-2017 de includere a guvernului Teritoriilor de Nord-Vest ale Canadei în lista organismelor recunoscute la care face trimitere articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1850 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind comerţul cu produse derivate din focă

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017

Decizia 1/06-oct-2016 de înlocuire a protocolului II la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă [2017/266]

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017

Decizia 84/16/COL/27-apr-2016 de modificare, pentru a o suta una oară, a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea noilor Orientări pentru analiza compatibilităţii cu funcţionarea Acordului privind SEE a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun [2017/267]

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017

Rectificare din 16-feb-2017 la Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017