Rasfoire documente

Regulamentul 160/20-ian-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Regulamentul 161/31-ian-2017 de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Regulamentul 162/31-ian-2017 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2016 din cauza depăşirii cotelor de pescuit pentru alte stocuri în anii precedenţi şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2226 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2016 din cauza depăşirii cotelor de pescuit în anii precedenţi

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Regulamentul 163/31-ian-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Directiva 164/31-ian-2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE şi 2009/161/UE ale Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Decizia 165/27-ian-2017 de numire a unui membru şi a doisprezece supleanţi, propuşi de Republica Franceză, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Decizia 166/27-nov-2015 privind ajutorul de stat SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) pe care Portugalia intenţionează să îl pună în aplicare în favoarea Volkswagen Autoeuropa, Lda

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Decizia 168/31-ian-2017 privind identificarea specificaţiilor tehnice ale ''Internet Engineering Task Force'' destinate utilizării drept referinţe în procedurile de achiziţii publice

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Decizia 1/19-nov-2015 privind modificarea apendicelor 1, 2 şi 4 la anexa 4 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind comerţul cu produse agricole [2017/169]

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Rectificare din 01-feb-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/799 al Comisiei din 18 martie 2016 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea şi repararea tahografelor şi a componentelor acestora

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Decizia 167/30-ian-2017 de autorizare temporară a Belgiei, a Republicii Cehe, a Franţei şi a Spaniei să certifice plantele-mamă prebază şi materialul prebază de la anumite specii de plante fructifere menţionate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului, produse în câmp fără protecţie contra insectelor

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017