Rasfoire documente

Regulamentul 1509/30-aug-2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2017

Regulamentul 1510/30-aug-2017 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte substanţele CMR

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1512/30-aug-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2017

Decizia 115/17/COL/12-iul-2017 privind conformitatea ratei unitare pentru 2017 a Norvegiei cu dispoziţiile articolului 17 din actul menţionat la punctul 66wm din anexa XIII la Acordul privind SEE [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană] [2017/1513]

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2017

Regulamentul 1511/30-aug-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de aprobare a substanţelor active 1-metilciclopropenă, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forclorfenuron, fostiazat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat-metil şi tribenuron

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2017