Rasfoire documente

Regulamentul 836/11-ian-2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Regulamentul 837/17-mai-2017 de rectificare a versiunilor lingvistice în limbile polonă şi suedeză ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Regulamentul 838/17-mai-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce priveşte hrana anumitor animale de acvacultură ecologice

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Regulamentul 839/17-mai-2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea nitriţilor (E 249-250) în ''golonka peklowana''

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Regulamentul 840/17-mai-2017 privind neaprobarea substanţei active ortosulfamuron, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Regulamentul 843/17-mai-2017 de aprobare a substanţei active Beauveria bassiana tulpina NPP111B005, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Regulamentul 844/17-mai-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Directiva 845/17-mai-2017 de modificare a Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte listele orientative ale elementelor ce trebuie luate în considerare în vederea pregătirii strategiilor marine

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Decizia 846/16-mar-2017 de prelungire a mandatului Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a dreptului Uniunii şi administrări defectuoase în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale şi evaziunea fiscală

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Decizia 847/16-mai-2017 de acordare a unei derogări solicitate de Danemarca în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Decizia 848/17-mai-2017 de stabilire a unor criterii şi standarde metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine şi a specificaţiilor şi metodelor standardizate de monitorizare şi evaluare, precum şi de abrogare a Deciziei 2010/477/UE

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Rectificare din 18-mai-2017 la Regulamentul delegat (UE) 2015/1011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Regulamentul 841/17-mai-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de autorizare a substanţelor active alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis tulpina: aq 10, benalaxil, bentazon, bifezanat, bromoxinil, carfentrazon etil, clorprofam, ciazofamid, desmedifam, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron- metil), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum tulpina: j1446, imazamox, izoxaflutol, laminarină, metalaxil-M, metoxifenozidă, milbemectină, oxasulfuron, fenmedifam, pendimetalin, pimetrozin, S-metolaclor şi trifloxistrobin

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017

Regulamentul 842/17-mai-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active cu risc redus Coniothyrium minitans tulpina CON/M/91- 08, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2017