Rasfoire documente

Directiva 2014/89/UE/23-iul-2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaţiului maritim

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2014

Regulamentul 910/23-iul-2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2014

Directiva 2014/90/UE/23-iul-2014 privind echipamentele maritime şi de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2014

Directiva 2014/92/UE/23-iul-2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2014

Regulamentul 909/23-iul-2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2014

Regulamentul 911/23-iul-2014 privind finanţarea multianuală a acţiunilor Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă în domeniul combaterii poluării marine provocate de nave şi de instalaţiile petroliere şi gaziere

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2014

Regulamentul 912/23-iul-2014 de instituire a unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanţele de soluţionare a litigiilor între investitori şi stat, stabilite prin acordurile internaţionale la care Uniunea Europeană este parte

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2014

Directiva 2014/91/UE/23-iul-2014 de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte funcţiile de depozitar, politicile de remunerare şi sancţiunile

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2014