Rasfoire documente

Regulamentul 653/15-mai-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce priveşte identificarea electronică a bovinelor şi etichetarea cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Regulamentul 652/15-mai-2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE şi 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 şi (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE şi 2009/470/CE ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Regulamentul 656/15-mai-2014 de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Directiva 2014/68/UE/15-mai-2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Rectificare din 27-iun-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului ''Europa creativă'' (2014-2020) şi de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE şi nr. 1041/2009/CE

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Regulamentul 654/15-mai-2014 privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea şi respectarea normelor comerţului internaţional şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerţului internaţional, în special de cele instituite sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Regulamentul 657/15-mai-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte competenţele delegate şi competenţele de executare care se conferă Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Regulamentul 659/15-mai-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informaţii de către administraţia vamală, schimbul de date confidenţiale între statele membre şi definiţia valorii statistice

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Regulamentul 660/15-mai-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Regulamentul 661/15-mai-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Regulamentul 662/15-mai-2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce priveşte punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Directiva 2014/64/UE/15-mai-2014 de modificare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte bazele de date electronice care fac parte din reţelele de supraveghere din statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Rectificare din 27-iun-2014 la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Regulamentul 655/15-mai-2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanţa asigurtorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitrii recuperrii transfrontaliere a datoriilor în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014

Regulamentul 658/15-mai-2014 privind taxele datorate Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru desfăşurarea de activităţi de farmacovigilenţă cu privire la medicamentele de uz uman

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2014