Rasfoire documente

Regulamentul 215/07-mar-2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a ţintelor în cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru fondurile structurale şi de investiţii europene

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Regulamentul 220/07-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte trimiterile la sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Regulamentul 222/07-mar-2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Regulamentul 214/25-feb-2014 de modificare a anexelor II, IV, XI, XII şi XVIII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Informare din 08-mar-2014 privind data intrării în vigoare a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Decizia 2014/122/UE/11-feb-2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene şi a statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor, în ceea ce priveşte participarea Croaţiei ca parte contractantă ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Regulamentul 216/07-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2075/2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Regulamentul 217/07-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 în ceea ce priveşte salmonela în carcasele de porc

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Regulamentul 218/07-mar-2014 de modificare a anexelor la Regulamentele (CE) nr. 853/2004 şi (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Regulamentul 219/07-mar-2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele specifice pentru inspecţia veterinară post mortem a animalelor domestice din specia porcine

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Regulamentul 221/07-mar-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 288/2009 în ceea ce priveşte stabilirea alocării orientative a ajutorului în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Decizia BCE/2014/3/04-feb-2014 privind identificarea instituţiilor de credit care fac obiectul evaluării cuprinzătoare

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014

Recomandarea 2014/124/UE/07-mar-2014 referitoare la consolidarea principiului egalităţii de remunerare între bărbaţi şi femei prin transparenţă

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2014