Rasfoire documente

Regulamentul 1206/14-dec-2012 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 10287) ca aditiv furajer pentru hrana păsărilor de curte pentru îngrăşare, a purceilor înţărcaţi şi a porcilor pentru îngrăşare şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1332/2004 şi (CE) nr. 2036/2005 (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Products)

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Regulamentul 1207/14-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Regulamentul 1203/14-dec-2012 privind vânzarea separată în Uniune a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Regulamentul 1204/14-dec-2012 de aprobare a unor modificări la caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Castelmagno (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Regulamentul 1205/14-dec-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 802/2010 în ceea ce priveşte performanţa companiei

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Regulamentul 1208/14-dec-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 decembrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Decizia 2012/782/UE/11-dec-2012 privind determinarea limitelor cantitative şi alocarea cotelor, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, pentru substanţele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Decizia 2012/783/UE/13-dec-2012 privind recunoaşterea Regatul Haşemit al Iordaniei în conformitate cu Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi certificare a navigatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Decizia 2012/784/UE/13-dec-2012 privind dispoziţiile naţionale notificate de Austria cu privire la anumite gaze industriale cu efect de seră

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Decizia 2012/785/UE/13-dec-2012 de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare şi monitorizare a bolilor animalelor şi a zoonozelor pentru anul 2012 şi de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/807/UE în ceea ce priveşte contribuţia financiară a Uniunii la anumite programe aprobate prin decizia respectivă

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Decizia 2012/786/UE/13-dec-2012 de modificare a Deciziei 2010/221/UE în ceea ce priveşte măsurile naţionale pentru prevenirea introducerii anumitor boli ale animalelor acvatice în părţi din Irlanda, Finlanda şi Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Decizia 1/29-nov-2012 privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est şi de Sud, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ţine seama de situaţia specială a statelor din Africa de Est şi de Sud în ceea ce priveşte conservele de ton şi fileul de ton

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Rectificare din 15-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 692/2012 al Consiliului din 24 iulie 2012 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2012 şi (UE) nr. 44/2012 în ceea ce priveşte protecţia speciei ''diavol de mare'' şi anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Rectificare din 15-dec-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1155/2012 al Comisiei din 5 decembrie 2012 de modificare pentru a 183-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012

Rectificare din 15-dec-2012 la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2012