Rasfoire documente

Directiva 2011/92/UE/13-dec-2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Decizia 2012/46/UE/23-ian-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în Ţările de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Informatia din 28-ian-2012 privind data intrării în vigoare a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Capului Verde

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Regulamentul 71/27-ian-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Regulamentul 72/27-ian-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate şi de derogare de la regulamentul respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Regulamentul 73/27-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Decizia 2012/45/UE, Euratom/23-ian-2012 de numire a membrilor Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Decizia 2012/47/UE/24-ian-2012 de autorizare a Suediei să aplice rate reduse de impozitare a electricităţii consumate în gospodării şi în societăţile din sectorul serviciilor situate în anumite zone din nordul Suediei în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Decizia 2012/48/UE/26-ian-2012 de prelungire a valabilităţii Deciziei 2009/251/CE prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conţin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Decizia 2012/49/UE/26-ian-2012 de modificare a Deciziilor 2011/263/UE şi 2011/264/UE pentru a se ţine seama de evoluţiile înregistrate în clasificarea enzimelor în conformitate cu anexa I la Directiva 67/548/CEE a Consiliului şi cu anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Rectificare din 28-ian-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista substanţelor active autorizate

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012