Rasfoire documente

Regulamentul 1097/26-nov-2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor, în ceea ce priveşte schimbul de date confidenţiale între Comisie (Eurostat) şi băncile centrale

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Decizia 2010/721/UE/26-nov-2010 privind închiderea conturilor anumitor agenţii de plăţi din Franţa referitor la cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Regulamentul 1098/26-nov-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Regulamentul 1099/26-nov-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrana pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Decizia 2010/724/UE/26-nov-2010 privind poziţia Uniunii Europene cu privire la modificarea anexei 6 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Regulamentul 1100/26-nov-2010 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 891/2009 în ceea ce priveşte taxele de import pentru zahărul concesii CXL cu numerele de ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 şi 09.4320 în cursul anului de comercializare 2010/2011

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Regulamentul 1101/26-nov-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Regulamentul 1102/26-nov-2010 privind preţurile de vânzare a cerealelor pentru primele invitaţii separate de participare la licitaţie din cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 1017/2010

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Decizia 2010/719/UE, Euratom/26-nov-2010 de respingere a soluţiei propuse de Austria în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului referitoare la calculul componentei de utilizare privată a unei compensări a bazei resurselor proprii TVA care rezultă din restricţionarea dreptului la deducerea TVA-ului în temeiul articolului 176 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Decizia 2010/720/UE, Euratom/26-nov-2010 de autorizare a utilizării de către Portugalia a datelor aferente anilor anteriori penultimului an, în vederea calculării bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Decizia 2010/722/UE/26-nov-2010 privind închiderea conturilor unor agenţii de plăţi din Germania şi Spania în ceea ce priveşte cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Decizia 2010/723/UE/26-nov-2010 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2005/359/CE de stabilire a unei derogări de la anumite dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte trunchiurile de stejar (Quercus L.) cu scoarţă, originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010

Decizia 2010/725/UE/26-nov-2010 de modificare a anexei I la Decizia 2006/766/CE în ceea ce priveşte titlul şi menţiunea referitoare la Chile din lista ţărilor terţe din care se autorizează importurile de moluşte bivalve, echinoderme, tunicieri şi gasteropode marine vii, congelate sau prelucrate pentru consumul uman

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2010