Rasfoire documente

Decizia 2010/168/PESC/22-mar-2010 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010

Regulamentul 237/22-mar-2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod şi zonele piscicole care exploatează aceste rezerve

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010

Decizia 2010/172/UE/22-mar-2010 de modificare a Deciziei 2002/840/CE în ceea ce priveşte lista de unităţi autorizate din ţări terţe pentru iradierea produselor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010

Nota din 23-mar-2010 privind abrogarea acordurilor dintre Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi Confederaţia Elveţiană

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010

Regulamentul 238/22-mar-2010 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de etichetare a băuturilor care conţin mai mult de 1,2 % alcool în volum şi anumiţi coloranţi alimentari

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010

Decizia 2010/169/UE/19-mar-2010 privind neincluderea substanţei 2,4,4'-tricloro-2'-hidroxidifenil eter în lista Uniunii de aditivi care se pot utiliza la fabricarea materialelor şi obiectelor din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, în temeiul Directivei 2002/72/CE

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010

Decizia 2010/170/UE/19-mar-2010 de retragere a referinţei la standardul EN 353-1:2002 ''Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime - Partea 1: Opritori de cădere ghidaţi cu suport de ancorare rigid'', în conformitate cu Directiva 89/686/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010

Decizia 2010/171/UE/22-mar-2010 de modificare a anexei I la Decizia 2009/177/CE în ceea ce priveşte programele de supraveghere pentru Irlanda şi Ungaria şi statutul de indemn de boală al Irlandei pentru anumite boli ale animalelor acvatice

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010

Decizia 2010/173/UE/22-mar-2010 de modificare a Deciziei 2008/457/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului de instituire a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010

Regulamentul 239/22-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate şi a condiţiilor de carantină

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010

Regulamentul 240/22-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2010