Rasfoire documente

Regulamentul 105/26-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2000/597/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Regulamentul 107/04-feb-2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru unităţile simple de conversie semnal

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Regulamentul 106/04-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Directiva 2009/6/CE/04-feb-2009 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II şi III la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Decizia 2009/97/CE/24-iul-2008 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a unui Memorandum de cooperare între Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi Comunitatea Europeană privind controalele/inspecţiile în materie de securitate şi aspectele conexe acestora

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Memorandum din 17-sep-2008 între Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi Comunitatea Europeană privind controalele/inspecţiile în materie de securitate şi aspectele conexe acestora

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Orientarea BCE/2008/13/23-oct-2008 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Orientarea BCE/2009/1/20-ian-2009 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Decizia 94/06/COL/19-apr-2006 privind modificarea pentru a cincizeci şi şaptea oară a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutorului de stat

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Decizia 227/06/COL/19-iul-2006 privind ajutorul de stat în favoarea Farice hf. (Islanda)

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Rectificare din 05-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Decizia BCE/2008/22/11-dec-2008 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Orientarea BCE/2008/21/11-dec-2008 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (2009/100/CE)

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009