Rasfoire documente

Regulamentul 1250/30-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1251/18-dec-2009 DE PUNERE ÎN APLICARE - de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1911/2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de soluţii de uree şi de azotat de amoniu originare, printre altele, din Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1252/18-dec-2009 DE PUNERE ÎN APLICARE - de încheiere a reexaminării în ceea ce priveşte un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1338/2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de piei ''chamois'' originare din Republica Populară Chineză, de percepere retroactivă şi de instituire a unei taxe antidumping cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de încetare a înregistrării acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1253/18-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1255/18-dec-2009 privind retragerea suspendării temporare a regimului de scutire de taxe vamale pentru anul 2010 aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia, rezultate din transformarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1256/15-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a drepturilor suplimentare pentru pere, lămâi, mere şi dovlecei

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1257/15-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2007 de stabilire a unor reguli detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare şi control privind politica comună în domeniul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1259/18-dec-2009 de modificare a anexelor I, II, III, V şi VII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1261/18-dec-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Decizia 2009/986/UE/18-dec-2009 de instituire a grupului de experţi pentru consultanţă tehnică referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1262/18-dec-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1263/18-dec-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1264/18-dec-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Directiva 2009/160/UE/17-dec-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanţei active 2-fenil-fenol

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Decizia 2009/981/PESC/18-dec-2009 de modificare a Poziţiei comune 2006/318/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Decizia EUJUST-LEX/2/2009/15-dec-2009 privind numirea şefului misiunii pentru misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX (2009/982/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Decizia 2009/983/UE/16-dec-2009 privind acordarea unui ajutor de stat de către autorităţile din Republica Lituania pentru achiziţionarea de terenuri agricole aflate în proprietatea statului între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Decizia 2009/984/UE/17-dec-2009 de stabilire, pentru Republica Cehă, Ungaria şi Slovenia, a soldului final care urmează a fi plătit sau recuperat la încheierea programului în cazul programelor tranzitorii de dezvoltare rurală finanţate de Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA)

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Decizia 2009/985/UE/18-dec-2009 de numire a membrilor Comitetului ştiinţific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenţi chimici pentru un nou mandat

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Decizia 2009/987/UE/18-dec-2009 de delegare către Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a gestionării, în perioada de preaderare, a ajutorului referitor la componenta V - agricultură şi dezvoltare rurală - a Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA) pentru măsurile de preaderare 101, 103 şi 302

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Decizia 2009/988/UE/18-dec-2009 de desemnare a Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului în calitate de organism care să efectueze anumite sarcini în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Rectificare din 19-dec-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1050/2009 al Comisiei din 28 octombrie 2009 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de azoxistrobin, acetamiprid, clomazon, ciflufenamid, benzoat de emamectin, famoxadon, oxid de fenbutatin, flufenoxuron, fluopicolid, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, protioconazol, piridalil, tiacloprid şi trifloxistrobin din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1260/18-dec-2009 de modificare a anexelor I, II, IV şi VI la Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite ţări terţe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înţelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1254/18-dec-2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Directiva 2009/161/UE/17-dec-2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009

Regulamentul 1258/18-dec-2009 de stabilire a normelor privind gestionarea şi distribuţia de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2010, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2009