Rasfoire documente

Decizia 2009/861/CE/30-nov-2009 privind măsuri tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerinţele în anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/862/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei 2008/866/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/859/CE/30-nov-2009 privind neincluderea difenilaminei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/858/CE/27-nov-2009 de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare şi de monitorizare a bolilor animalelor şi a zoonozelor pentru anul 2009 şi de modificare a Deciziei 2008/897/CE cu privire la realocarea contribuţiei financiare a Comunităţii către anumite state membre pentru programe aprobate prin decizia menţionată anterior şi prin Decizia 2009/560/CE

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1164/27-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC) 18

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1158/30-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1176/30-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Redykolka (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1159/30-nov-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 decembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1160/30-nov-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1161/30-nov-2009 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la informaţiile privind lanţul alimentar care trebuie furnizate operatorilor economici din industria alimentară care administrează abatoare

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1163/30-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind accelerarea introducerii cerinţelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1165/27-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS 4 şi IFRS 7

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1166/30-nov-2009 de modificare şi rectificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 al Comisiei de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice şi a restricţiilor care se aplică acestora

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1167/30-nov-2009 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1168/30-nov-2009 de refuzare a autorizării unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1169/30-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 353/2008 de stabilire a normelor de aplicare pentru cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1170/30-nov-2009 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte listele de vitamine şi minerale şi formele sub care pot fi adăugate în produsele alimentare, inclusiv în suplimentele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1171/30-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte interpretarea IFRIC 9 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaţionale de raportare financiară şi Standardul internaţional de contabilitate IAS 39

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1172/30-nov-2009 de repartizare, pentru anul de comercializare 2009/2010, a 5 000 de tone de fibre de in scurte şi fibre de cânepă cu titlu de cantităţi naţionale garantate între Danemarca, Irlanda, Grecia, Italia şi Luxemburg

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1173/30-nov-2009 de desemnare a centrelor de intervenţie pentru grâu dur şi orez

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1174/30-nov-2009 de stabilire a normelor de implementare a articolelor 34a şi 37 din Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului cu privire la rambursările taxei pe valoarea adăugată prevăzute în Directiva 2008/9/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1175/30-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aglio Bianco Polesano (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Directiva 2009/152/CE/30-nov-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privinţa datei de expirare pentru înscrierea în anexa I a substanţei active carbendazim

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Directiva 2009/153/CE/30-nov-2009 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în privinţa denumirii comune şi a purităţii substanţei active proteine hidrolizate

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Directiva 2009/154/CE/30-nov-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanţei active ciflufenamid

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Directiva 2009/155/CE/30-nov-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte gradul de puritate pentru substanţa activă metazaclor

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/857/CE/13-dec-2007 referitoare la punerea în aplicare a articolului 9 C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi a articolului 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014 şi 31 martie 2017, pe de o parte, şi începând cu 1 aprilie 2017, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/863/CE/30-nov-2009 cu privire la contribuţia financiară comunitară pentru anul 2010 acordată anumitor laboratoare comunitare de referinţă în materie de control al hranei pentru animale şi al produselor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/864/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei 2007/777/CE privind importurile în Comunitatea Europeană de fâşii de carne uscată provenind din anumite regiuni ale Africii de Sud şi din Uruguay

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/865/CE/30-nov-2009 privind autorizarea statelor membre de a prelungi autorizaţiile provizorii acordate pentru noile substanţe active metaflumizonă şi gama-cihalotrin

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/867/CE/30-nov-2009 de exceptare a anumitor părţi de la extinderea la anumite componente de biciclete a taxei antidumping cu privire la biciclete originare din Republica Populară Chineză instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, menţinut şi modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, şi de ridicare a suspendării de la plata taxei antidumping extinsă la anumite piese componente de biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordată anumitor părţi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/860/CE/30-nov-2009 privind neincluderea triazoxidului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1162/30-nov-2009 de stabilire a unor măsuri tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Regulamentul 1177/30-nov-2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/866/CE/30-nov-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MIR604 (SYN-IR604-5) în temeiul' Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009