Rasfoire documente

Directiva 2009/49/CE/18-iun-2009 de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe de prezentare a informaţiilor impuse societăţilor comerciale mijlocii şi obligaţia de a întocmi conturi consolidate

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Regulamentul 550/25-iun-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Regulamentul 552/22-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa XVII

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Decizia 2009/492/CE/22-iun-2009 cu privire la contribuţia financiară a Comunităţii la fondul fiduciar 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) pentru a asista campania împotriva febrei aftoase în afara Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Regulamentul 553/25-iun-2009 privind lansarea unei invitaţii specifice de participare la licitaţie pentru revânzarea pe piaţa comunitară a porumbului din recoltele anterioare recoltei din anul de piaţă 2007/2008 deţinut de organismul de intervenţie din Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Regulamentul 554/25-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2597/2001 al Comisiei cu privire la contingentele tarifare aplicabile anumitor vinuri originare din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Regulamentul 555/25-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate şi a condiţiilor de carantină

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Regulamentul 556/25-iun-2009 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 431/2008 pentru carnea de vită şi mânzat congelată

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Regulamentul 557/25-iun-2009 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2009- 30 iunie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 412/2008 pentru carnea de vită şi mânzat congelată destinată transformării

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Regulamentul 558/25-iun-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Directiva 2009/70/CE/25-iun-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii difenacumului, clorurii de didecildimetilamoniu şi sulfului ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Regulamentul 551/25-iun-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind detergenţii în scopul adaptării anexelor V şi VI (derogarea privind agenţii tensioactivi)

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009

Directiva 2009/54/CE/18-iun-2009 privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2009