Rasfoire documente

Regulamentul 1322/28-nov-2008 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2009

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Regulamentul 1323/18-dec-2008 de ajustare, începând cu 1 iulie 2008, a remuneraţiilor şi a pensiilor funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, precum şi a coeficienţilor corectori aferenţi

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Regulamentul 1324/18-dec-2008 de ajustare, începând de la 1 iulie 2008, a nivelului contribuţiei la sistemul de pensii al funcţionarilor şi al celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Regulamentul 1325/22-dec-2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Regulamentul 1326/15-dec-2008 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Chaource (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Regulamentul 1327/19-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 şi (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Regulamentul 1328/22-dec-2008 de modificare a anexelor I, II, III, V, VII şi VIII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Regulamentul 1329/22-dec-2008 de adoptare a unor măsuri de urgenţă pentru sprijinirea pieţei cărnii de porc sub forma unui ajutor pentru depozitare privată într-o parte a Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Directiva 2008/112/CE/16-dec-2008 de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/5 3/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Directiva 2008/114/CE/08-dec-2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Decizia 2008/971/CE/16-dec-2008 privind echivalenţa materialului forestier de reproducere produs în ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Decizia 2008/972/CE/18-dec-2008 de modificare a anexei 13 la Instrucţiunile consulare comune privind completarea autocolantelor de viză

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Decizia 2008/973/CE/15-dec-2008 de modificare a Directivei 2002/56/CE a Consiliului în ceea ce priveşte data prevăzută la articolul 21 alineatul (3) până la care statele membre sunt autorizate să prelungească perioada de valabilitate a deciziilor referitoare la echivalenţa cartofilor de sămânţă proveniţi din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Decizia 2008/974/PESC/18-dec-2008 în sprijinul Codului de conduită de la Haga împotriva proliferării rachetelor balistice, în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Decizia 2008/975/PESC/18-dec-2008 de înfiinţare a unui mecanism de gestionare a finanţării costurilor comune ale operaţiilor Uniunii Europene care au implicaţii militare sau de apărare (Athena)

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Rectificare din 23-dec-2008 la Decizia 2008/936/CE a Comisiei din 20 mai 2008 privind ajutoarele acordate de Franţa Fondului pentru prevenirea riscurilor pescuitului şi întreprinderilor de pescuit (Ajutorul de stat C 9/06)

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Rectificare din 23-dec-2008 la Regulamentul (CE) nr. 1337/2007 al Comisiei din 15 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 992/95 al Consiliului în ceea ce priveşte contingentele tarifare comunitare pentru anumite produse pescăreşti originare din Norvegia

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Rectificare din 23-dec-2008 la Directiva 95/45/CE a Comisiei din 26 iulie 1995 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru coloranţii autorizaţi pentru utilizarea în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Directiva 2008/110/CE/16-dec-2008 de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare (Directiva privind siguranţa feroviară)

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008

Regulamentul 1330/22-dec-2008 de modificare pentru a 103-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2008