Rasfoire documente

Ordinul 267/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 396/2020 pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a criteriilor şi a metodologiei de selecţie, precum şi a condiţiilor în care personalul care ocupă aceste funcţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Ordinul 510/2024 pentru modificarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C3 - Managementul deşeurilor, investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, subinvestiţia I1.D. - Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.606/2022

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Protocol din 2023 de implementare între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia persoanelor

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Hotarirea 190/2024 pentru aprobarea Protocolului de implementare între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, semnat la Kiev la 18 octombrie 2023, a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia persoanelor, semnat la Luxemburg la 18 iunie 2007

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Decizia 392/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) teza finală din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Hotarirea 35/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind digitalizarea coordonării sistemelor de securitate socială: facilitarea liberei circulaţii pe piaţa unică - COM (2023) 501 final

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Hotarirea 34/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilor - COM (2023) 535 final

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Hotarirea 33/2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou plan de creştere pentru Balcanii de Vest - COM (2023) 691 final

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Hotarirea 32/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/637 privind măsurile de coordonare şi cooperare pentru facilitarea protecţiei consulare a cetăţenilor nereprezentaţi ai Uniunii în ţările terţe şi a Directivei (UE) 2019/997 de instituire a unui document de călătorie provizoriu al UE - COM (2023) 930 final

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Hotarirea 31/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1.232 al Parlamentului European şi al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziţii ale Directivei 2002/58/CE în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor - COM (2023) 777 final

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Hotarirea 30/2024 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unor norme minime de prevenire şi combatere a facilitării intrării, tranzitului şi şederii neautorizate în Uniune şi de înlocuire a Directivei 2002/90/CE a Consiliului şi a Deciziei-cadru 2002/946/JAI a Consiliului - COM (2023) 755 final

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Hotarirea 29/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea cooperării poliţieneşti în ceea ce priveşte prevenirea, depistarea şi investigarea introducerii ilegale de migranţi şi a traficului de persoane, precum şi privind consolidarea sprijinului acordat de Europol pentru prevenirea şi combaterea unor astfel de infracţiuni şi de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 - COM (2023) 754 final

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Hotarirea 28/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea Mecanismului de reformă şi creştere pentru Balcanii de Vest - COM (2023) 692 final

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024

Hotarirea 27/2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru de monitorizare pentru păduri europene reziliente - COM (2023) 728 final

publicat in M.Of. 218 din 15-mar-2024