Rasfoire documente

Hotarire din 2022 în Cauza A.O. şi H.O. împotriva României

publicat in M.Of. 97 din 03-feb-2023

Hotarire din 2021 în Cauza Marin împotriva României

publicat in M.Of. 97 din 03-feb-2023

Ordinul 917/2023 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză în cadrul programului ''Noua casă'', al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 97 din 03-feb-2023

Ordinul 890/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.234/2022 privind modelul şi conţinutul ''Declaraţiei privind nomenclatorul de produse'' şi modalitatea de declarare a sortimentelor de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul ''Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete'' şi modalitatea de depunere a ''Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete'', precum şi modelul şi conţinutul ''Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat'' şi modalitatea de depunere a ''Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat''

publicat in M.Of. 97 din 03-feb-2023

Ordinul 332/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiţia I1.B. ''Construirea de insule ecologice digitalizate'', investiţia I1. ''Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune'', componenta 3. Managementul deşeurilor

publicat in M.Of. 97 din 03-feb-2023

Ordinul 44/2023 privind modificarea anexei nr. 1 la anexa Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 354/2021 pentru nominalizarea şi împuternicirea persoanelor cu atribuţii în Inspecţia clasificare carcase din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene în vederea realizării activităţii de inspecţie în Sistemul naţional de clasificare a carcaselor, pentru stabilirea zonelor de control, cu judeţele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi pentru aprobarea modului de îndeplinire a atribuţiilor de către inspectorii zonali

publicat in M.Of. 97 din 03-feb-2023

Hotarirea 76/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării, precum şi transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei Române - Filiala Iaşi în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi

publicat in M.Of. 97 din 03-feb-2023

Decizia 540/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 97 din 03-feb-2023