Rasfoire documente

Hotarirea 752/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 581 din 15-iun-2022

Hotarirea 757/2022 privind modificarea adresei, denumirii, a caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Mediaş, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

publicat in M.Of. 581 din 15-iun-2022

Ordinul 451/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Titan Power - S.A.

publicat in M.Of. 581 din 15-iun-2022

Ordinul 452/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 581 din 15-iun-2022

Ordinul 879/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis ''Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 ''Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii'', obiectivul specific 5.1 ''Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019

publicat in M.Of. 581 din 15-iun-2022

Ordinul 1.225/2022 privind înfiinţarea Biroului consular la Belfast, ca parte componentă a Consulatului General al României la Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

publicat in M.Of. 581 din 15-iun-2022

Ordinul 1.365/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Titan Power - S.A.

publicat in M.Of. 581 din 15-iun-2022

Ordinul 818/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Titan Power - S.A.

publicat in M.Of. 581 din 15-iun-2022

Ordinul 1.350/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 581 din 15-iun-2022

Ordinul 819/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 581 din 15-iun-2022