Rasfoire documente

Decizia 95/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022

Hotarirea 744/2022 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022

Hotarirea 753/2022 privind aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia Autonomă ''Monetăria Statului'' pentru exerciţiul financiar al anului 2021

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022

Hotarirea 761/2022 privind închirierea unor părţi din imobilele 1535 şi 2771 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022

Hotarirea 762/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare'', judeţul Satu Mare, ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022

Hotarirea 763/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în domeniul public al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, al oraşelor Brezoi şi Horezu, judeţul Vâlcea, şi al comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa, şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022

Hotarirea 772/2022 privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022

Metodologie din 2022 de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022

Ordinul 150/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022

Ordinul 880/2022 privind modificarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 ''Incluziunea socială şi combaterea sărăciei'', obiectivul specific 4.16 ''Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.057/2020

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022