Rasfoire documente

Regulament din 2022 privind gestionarea şi operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român

publicat in M.Of. 379 din 18-apr-2022

Ordinul 668/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român

publicat in M.Of. 379 din 18-apr-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 379 din 18-apr-2022

Ordinul 572/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 379 din 18-apr-2022

Hotarirea 503/2022 pentru aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia Autonomă ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'' pentru exerciţiul financiar al anului 2021

publicat in M.Of. 379 din 18-apr-2022

Hotarirea 485/2022 privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Aiud din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 379 din 18-apr-2022

Ordonanta urgenta 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 379 din 18-apr-2022