Rasfoire documente

Ordinul 429/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

publicat in M.Of. 294 din 25-mar-2022

Hotarirea 413/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Deva, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 294 din 25-mar-2022

Hotarirea 409/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

publicat in M.Of. 294 din 25-mar-2022

Hotarirea 408/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Telecomunicaţii C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 294 din 25-mar-2022

Hotarirea 406/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 294 din 25-mar-2022

Ordinul 140/2022 privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport ''Skateboard''

publicat in M.Of. 294 din 25-mar-2022

Decizia 766/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 294 din 25-mar-2022