Rasfoire documente

Hotarirea 142/2022 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei, consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1.201 - COM(2022) 557 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 143/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1.108/70 al Consiliului de introducere a unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor aferente infrastructurilor de transport feroviar, rutier şi pe căi navigabile interioare şi a Regulamentului (CE) nr. 851/2006 al Comisiei de precizare a posturilor care se vor înscrie la diferite poziţii din situaţia contabilă, prezentate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1.108/70 al Consiliului - COM(2022) 381 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 144/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 2014-2020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate şi în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programelor - COM(2022) 362 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 145/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Actului privind consolidarea industriei europene de apărare prin achiziţii publice în comun - COM(2022) 349 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 146/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind indicaţiile geografice ale Uniunii Europene pentru vin, băuturi spirtoase şi produse agricole, precum şi privind sistemele de calitate pentru produsele agricole, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013, (UE) 2017/1.001 şi (UE) 2019/787 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 - COM(2022) 134 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 147/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor implicate în acţiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive (''Acţiuni strategice în justiţie împotriva mobilizării publice'') - COM(2022) 177 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 148/2022 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Un parteneriat strategic cu Golful - JOIN(2022) 13 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 149/2022 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiţii în domeniul apărării şi calea de urmat - JOIN(2022) 24 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 150/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană de inovare - COM(2022) 332 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 151/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raportul privind starea spaţiului Schengen pentru 2022 - COM(2022) 301 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 152/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un plan de acţiune pentru culoarele de solidaritate UE-Ucraina pentru a facilita exporturile agricole ale Ucrainei şi schimburile comerciale bilaterale cu UE - COM(2022) 217 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 153/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Intervenţii pe termen scurt pe piaţa energiei electrice şi îmbunătăţiri pe termen lung ale organizării pieţei energiei electrice - o direcţie de acţiune - COM(2022) 236 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 154/2022 referitoare la Pachetul de primăvară privind Semestrul european 2022, care cuprinde Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Semestrul european 2022 - Pachetul de primăvară - COM(2022) 600 final, Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2022 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2022 - COM(2022) 624 final, Documentul de lucru al Serviciilor Comisiei - Raportul de ţară din 2022 privind România care însoţeşte documentul Recomandarea de recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2022 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2022 - SWD(2022) 624 final

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Ordonanta urgenta 148/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022

Hotarirea 1.329/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea/Reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România'' - Lot SRCF Bucureşti - Staţiile CF Ploieşti Vest, Sinaia, Buşteni, Târgovişte Sud, Titu, Videle, lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 1068 din 03-noi-2022