Rasfoire documente

Ordinul 859/2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă obiectivului specific 6.2 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, finanţată din axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT-EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020)

publicat in M.Of. 823 din 27-aug-2021

Ordinul 860/2021 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă obiectivului specific 6.1 - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie, şi obiectivului specific 6.3 - Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor, finanţată din axa prioritară 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT-EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020)

publicat in M.Of. 823 din 27-aug-2021

Ordinul 117/2021 pentru modificarea alin. (6) al art. 31 din Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 231/2012

publicat in M.Of. 823 din 27-aug-2021

Hotarirea 892/2021 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Ilfov, Braşov, Constanţa, Dâmboviţa, Sibiu, Prahova, Vâlcea şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 823 din 27-aug-2021

Hotarirea 883/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022

publicat in M.Of. 823 din 27-aug-2021

Ordinul 115/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu

publicat in M.Of. 823 din 27-aug-2021