Rasfoire documente

Ordinul 85/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Ordinul 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Rectificare din 2021 în anexa la Legea nr. 29/2020 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 30 martie 2020

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Ordinul 3.848/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''primar'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Hänsel und Gretel'' din municipiul Iaşi

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Ordinul M.120/2021 pentru modificarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Decizia 241/2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Decizia 858/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 288^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi ale articolului unic pct. 8 din Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Decretul 806/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Legea 188/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Decretul 805/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori şi pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Legea 187/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori şi pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 25 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021