Rasfoire documente

Ordinul 487/2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)

publicat in M.Of. 372 din 09-apr-2021

Hotarirea 426/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1.348/2019

publicat in M.Of. 372 din 09-apr-2021

Ordinul 6.946/2021 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Glina, cu satele aparţinătoare Glina, Căţelu şi Manolache, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 372 din 09-apr-2021

Ordinul 82/2021 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 372 din 09-apr-2021

Hotarirea 421/2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE'', precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE''

publicat in M.Of. 372 din 09-apr-2021

Hotarirea 407/2021 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

publicat in M.Of. 372 din 09-apr-2021