Rasfoire documente

Hotarirea 1/2021 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021

Ordinul 3.563/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021

Ordinul 430/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021

Ordinul 348/2021 privind completarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021

Ordinul 76/2021 pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 100/2020

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021

Hotarirea 394/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Shikhdzhamalov Iakub

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021

Hotarirea 358/2021 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021

Hotarirea 357/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire Sală de Sport Polivalentă''

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021

Hotarirea 356/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare, consolidare, modernizare şi extindere Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia''

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021

Hotarirea 354/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021

Hotarirea 347/2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 4, aflate pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş, precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2020

publicat in M.Of. 349 din 06-apr-2021