Rasfoire documente

Raportul 5.359/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bendorfean Traian, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Raportul 3.886/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Naş Sorin-Valeriu, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 4/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Decizia 3/1AGN/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Decizia 246/2021 pentru numirea domnului Vlad-Gabriel Sincă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 332/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ''Dunărea de Jos'' Galaţi

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 331/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''P47 Berceni - Penitenciar 1.000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis - Penitenciarul Ploieşti - judeţul Prahova''

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 330/2021 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului-Spital Bucureşti-Jilava din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 318/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare şi extindere Aşezământ spitalicesc «Precista», municipiul Roman, judeţul Neamţ''

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 28/2021 referitoare la Nota de consultare - O politică comercială reînnoită pentru o Europă mai puternică

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 27/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rezilienţa materiilor prime critice: trasarea unui model pentru îmbunătăţirea securităţii şi a durabilităţii - COM (2020) 474 final

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 26/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia datelor ca pilon al capacitării cetăţenilor şi al abordării UE privind tranziţia digitală - 2 ani de aplicare a Regulamentului general privind protecţia datelor - COM (2020) 264 final

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 25/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Tabloul de bord privind justiţia în Uniunea Europeană pentru anul 2020 - COM (2020) 306 final

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 23/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pregătirea pentru schimbări - Comunicare privind gradul de pregătire la sfârşitul perioadei de tranziţie între Uniunea Europeană şi Regatul Unit - COM (2020) 324 final

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021

Hotarirea 22/2021 referitoare la Pachetul privind azilul şi migraţia: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la un nou Pact privind migraţia şi azilul - COM (2020) 609 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind gestionarea situaţiilor legate de azil şi migraţie şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului şi a propunerii de Regulament (UE) XXX/XXX (Fondul pentru azil şi migraţie) - COM (2020) 610 final, propunere modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM (2020) 611 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanţii ţărilor terţe la frontierele externe şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2017/2.226, (UE) 2018/1.240 şi (UE) 2019/817 - COM (2020) 612 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind abordarea situaţiilor de criză şi de forţă majoră în domeniul migraţiei şi azilului - COM (2020) 613 final şi propunere modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea sistemului ''Eurodac'' pentru compararea datelor biometrice în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind azilul şi gestionarea migraţiei) şi a Regulamentului (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind relocarea), pentru identificarea unui resortisant al unei ţări terţe sau a unui apatrid în situaţie neregulamentară şi privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de Europol şi modificarea Regulamentelor (UE) 2018/1.240 şi (UE) 2019/818 - COM (2020) 614 final

publicat in M.Of. 297 din 24-mar-2021