Rasfoire documente

Hotarirea 40/2020 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Către o strategie cuprinzătoare cu Africa - JOIN (2020) 4 final

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020

Hotarirea 41/2020 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic după 2020: Consolidarea rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi - JOIN (2020) 7 final

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020

Hotarirea 42/2020 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicare privind răspunsul UE pe plan mondial la COVID-19 - JOIN (2020) 11 final

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020

Hotarirea 43/2020 referitoare la Pachetul privind Semestrul European 2020 - COM (2020) 55 final - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind evaluarea guvernanţei economice - COM (2019) 651 final - Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raportul privind mecanismul de alertă 2020 - COM (2019) 653 final - Propunere de Raport comun privind ocuparea forţei de muncă al Comisiei Europene şi al Consiliului care însoţeşte Comunicarea Comisiei referitoare la strategia anuală privind creşterea durabilă 2020 - SDW (2020) 522 final - Document de lucru al Serviciilor Comisiei Raportul de ţară din 2020 privind România

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020

Hotarirea 44/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Sprijinirea Balcanilor de Vest pentru combaterea COVID-19 şi redresarea postpandemică - Contribuţia Comisiei în perspectiva reuniunii liderilor UE şi ai Balcanilor de Vest din 6 mai 2020 - COM (2020) 315 final

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020

Hotarirea 45/2020 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE privind drepturile omului şi democraţia 2020-2024 - JOIN (2020) 5 final şi referitoare la Propunerea comună de Recomandare a Consiliului către Consiliul European privind adoptarea unei decizii de stabilire a obiectivelor strategice ale Uniunii care trebuie urmărite prin Planul de acţiune al UE privind drepturile omului şi democraţie 2020-2024 - JOIN (2020) 6 final

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020

Hotarirea 46/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul pandemiei de CODVID-19, privind valabilitatea anumitor certificate, licenţe şi autorizaţii, precum şi amânarea anumitor controale şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor - COM (2020) 176 final

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020

Hotarirea 47/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, având în vedere pandemia de COVID-19 - COM (2020) 178 final

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020

Hotarirea 48/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistenţă financiară statelor membre şi ţărilor care negociază aderarea lor la Uniune grav afectate de o urgenţă majoră de sănătate publică - COM (2020) 114 final

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020

Hotarirea 49/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/352 pentru a permite organelor de administrare sau autorităţilor competente să prevadă o flexibilitate în ceea ce priveşte perceperea taxei de utilizare a infrastructurii portuare în contextul pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 177 final

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020

Hotarire din 2018 în Cauza Societatea Profesională Notarială ''Etica'' împotriva României

publicat in M.Of. 533 din 22-iun-2020