Rasfoire documente

Decizia 136/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi ale pct. 3 lit. C.(i) din anexa la această ordonanţă de urgenţă, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 419 din 20-mai-2020

Hotarirea 383/2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea unor unităţi subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 419 din 20-mai-2020

Hotarirea 385/2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii ''Construcţia infrastructurii rutiere şi feroviare de acces la podul peste fluviul Dunărea de la Calafat-Vidin'' - componenta feroviară

publicat in M.Of. 419 din 20-mai-2020

Hotarirea 386/2020 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 419 din 20-mai-2020

Hotarirea 387/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 419 din 20-mai-2020

Hotarirea 389/2020 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Bisericii Unitariene Maghiare asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru trecerea acestuia din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 419 din 20-mai-2020

Ordinul 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 419 din 20-mai-2020