Rasfoire documente

Hotarirea 362/2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Ordinul 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului superior din România

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Hotarirea 733/2020 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Decizia 105/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) şi ale art. 83 alin. (2) teza întâi din Codul penal

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Ordonanta urgenta 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Hotarirea 360/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Hotarirea 361/2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Ordinul 4205/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Ordinul 549/2020 privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Ordinul 736/2020 privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Ordinul 765/2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020