Rasfoire documente

Decizia 798/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Hotarirea 149/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Satu Mare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar, precum şi scăderea unui teren din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Satu Mare, ca urmare a retrocedării acestuia către persoanele fizice îndreptăţite, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Hotarirea 150/2020 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Hotarirea 151/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire cămin studenţesc - Universitatea Transilvania din Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 41A, municipiul Braşov, judeţul Braşov''

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Ordinul 445/2020 pentru desemnarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ''CNCIR'' - S.A. ca organism de certificare a echipamentelor de agrement şi privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformităţii echipamentelor de agrement

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Ordinul 20/2020 privind aprobarea Regulamentului de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Regulament din 2020 de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Rectificare din 2020 în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 şi 149 bis din 25 februarie 2019

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Rectificare din 2020 în anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 15 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020