Rasfoire documente

Ordinul 4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul M.223/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 181/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 2.171/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 2.180/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 7/2020 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 1.200/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru completarea acestuia

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 2.181/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 2.179/2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea şi completarea acestora

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 2.172/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru completarea acestuia

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 2.178/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 1.546/2020 privind modificarea articolului 6 din Schema de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv ''Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 ''Locuri de muncă pentru toţi'', obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Ordinul 1.545/2020 privind modificarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 ''Incluziunea socială şi combaterea sărăciei'', obiectivul specific 4.16 ''Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020

Hotarirea 1.119/2020 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a unor părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 279.680 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente'', tronsonul 2

publicat in M.Of. 1289 din 24-dec-2020