Rasfoire documente

Hotarirea 717/2019 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Braşov, Cluj, Buzău, Mureş, Argeş, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Galaţi, Arad, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 812 din 07-oct-2019

Hotarirea 718/2019 privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş-Vedea, Banat şi Buzău-Ialomiţa

publicat in M.Of. 812 din 07-oct-2019

Hotarirea 723/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti''

publicat in M.Of. 812 din 07-oct-2019

Hotarirea 726/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Galaţi'', judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 812 din 07-oct-2019

Ordinul 1483/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 812 din 07-oct-2019

Decizia 21/2019 [R] referitoare pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000

publicat in M.Of. 812 din 07-oct-2019

Ordinul 884/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 812 din 07-oct-2019