Rasfoire documente

Ordonanta 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordonanta 19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordonanta 16/2019 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordonanta 17/2019 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordinul 1155/2019 pentru delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de aplicare a dispoziţiilor de salvgardare şi flexibilitate prevăzute de art. 70 şi 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordinul 2254/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordinul 4385/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''real'', specializarea ''ştiinţe ale naturii'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional ''Mihai Eminescu'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019

Ordinul 4535/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Puky'' din municipiul Târgu Mureş

publicat in M.Of. 694 din 22-aug-2019