Rasfoire documente

Hotarirea 15/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/757 pentru a ţine seama în mod corespunzător de sistemul global de colectare a datelor în ceea ce priveşte datele referitoare la consumul de păcură al navelor - COM (2019) 38 final

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Hotarirea 16/2019 asupra propunerii de Regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuţia şi finanţarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune - COM (2019) 64 final

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Decretul 174/2019 privind conferirea titlului de ''Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant''

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Decretul 175/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Decretul 176/2019 privind conferirea Medaliei Meritul Cultural

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Ordinul 442/2019 pentru modificarea şi prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Ordinul 290/2019 pentru modificarea şi prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Decretul 177/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Decretul 178/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Decizia 721/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Decizia 722/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (3) şi art. 44 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Ordinul 3233/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.869/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii Române

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019

Hotarirea 9/2019 privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a reprezentanţilor externi ai mass-mediei şi a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2019