Rasfoire documente

Ordinul 931/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor ''Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor

publicat in M.Of. 820 din 25-sep-2018

Hotarirea 749/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spaţii dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 820 din 25-sep-2018

Hotarirea 754/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare infrastructură - zonă operaţională - în cazarma 1833 Câmpia Turzii''

publicat in M.Of. 820 din 25-sep-2018

Decizia 593/2018 pentru modificarea şi completarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017

publicat in M.Of. 820 din 25-sep-2018

Ordinul 1949/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.085/2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018

publicat in M.Of. 820 din 25-sep-2018

Ordinul 1986/2018 pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009

publicat in M.Of. 820 din 25-sep-2018

Ordinul 2866/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a imobilului Fosta grădiniţă (actualul restaurant ''La Prut'') - corp B şi Sala de sport - corp A, situat în Str. Nouă nr. 9-11, oraşul Agnita, judeţul Sibiu, categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

publicat in M.Of. 820 din 25-sep-2018

Ordinul 4842/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM ''Spiru Haret'' din municipiul Timişoara

publicat in M.Of. 820 din 25-sep-2018