Rasfoire documente

Hotarirea 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

publicat in M.Of. 828 din 27-sep-2018

Hotarirea 759/2018 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a unui imobil situat în municipiul Bucureşti, aflat în domeniul public al statului, pentru revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 828 din 27-sep-2018

Hotarirea 760/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 828 din 27-sep-2018

Ordinul 1294/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 ''Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă'' din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 828 din 27-sep-2018

Decizia 48/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor capitolului III din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 828 din 27-sep-2018