Rasfoire documente

Decizia 701/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2018

Ordinul 1647/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2018

Ordinul 2042/2017 privind aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pentru perioada 2018-2020

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2018

Ordinul 21/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2018

Ordinul 40/2018 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2018