Rasfoire documente

Legea 186/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

publicat in M.Of. 639 din 23-iul-2018

Decretul 553/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

publicat in M.Of. 639 din 23-iul-2018

Legea 187/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 639 din 23-iul-2018

Decretul 554/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 639 din 23-iul-2018

Legea 189/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi

publicat in M.Of. 639 din 23-iul-2018

Decretul 556/2018 pentru promulgarea Legii privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi

publicat in M.Of. 639 din 23-iul-2018

Hotarirea 511/2018 privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa (U.M. 0406 Constanţa)

publicat in M.Of. 639 din 23-iul-2018

Ordinul 1158/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Omega şi (**)1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 639 din 23-iul-2018