Rasfoire documente

Hotarirea 61/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor-COM (2018) 137 final

publicat in M.Of. 421 din 17-mai-2018

Hotarirea 26/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 421 din 17-mai-2018

Hotarirea 282/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 421 din 17-mai-2018

Hotarirea 328/2018 privind transmiterea unui imobil aparţinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

publicat in M.Of. 421 din 17-mai-2018

Ordinul 563/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România

publicat in M.Of. 421 din 17-mai-2018

Ordinul 3503/2018 privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională Tehnician transporturi de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic

publicat in M.Of. 421 din 17-mai-2018

Ordinul 3631/2018 privind aprobarea componenţei Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a componenţei Comisiei de validare a planurilor-cadru de învăţământ revizuite pentru învăţământul primar

publicat in M.Of. 421 din 17-mai-2018