Rasfoire documente

Hotarirea 11/2018 la Propunerea modificată de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoare adăugată - COM (2017) 706 final

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Hotarirea 12/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle - COM (2017) 742 final

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Hotarirea 16/2018 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre - COM (2017) 648 final

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Hotarirea 7/2018 la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată - COM (2017) 536 final

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Hotarirea 8/2018 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul - COM (2017) 647 final

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Hotarirea 9/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic - COM (2017) 653 final

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Hotarirea 10/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale - COM (2017) 660 final

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Hotarirea 13/2018 la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale şi pentru a adapta obiectivul general al acestuia - COM (2017) 825 final

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Hotarirea 14/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre - COM (2017) 826 final

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Hotarirea 15/2018 la Propunerea de Regulament al Consiliului privind înfiinţarea Fondului Monetar European - COM (2017) 827 final

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Decizia 804/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 partea introductivă din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Hotarirea 53/2018 pentru modificarea art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza'' din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018

Decizia 762/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 154 din 19-feb-2018