Rasfoire documente

Decizia 802/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 şi art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018

Hotarirea 2/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018

Hotarirea 3/2018 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018

Ordinul 28/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.249/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018

Ordinul 1241/2018 privind blocarea fondurilor şi resurselor economice, deţinute sau avute sub control de persoana desemnată Ammar Sharif, având calitatea de asociat şi administrator la Societatea Comercială PENDELUM - S.R.L.

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018

Ordinul 1242/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018

Ordinul 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018

Regulamentul 1/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018