Rasfoire documente

Legea 294/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018

Decretul 1136/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018

Hotarirea 899/2018 privind aprobarea modelului steagului oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018

Ordinul 1103/2018 privind aprobarea modelului-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situaţiei comparative dintre prevederile amenajamentului silvic şi lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producţie

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018

Ordinul 1473/2018 pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018

Norma din 2018 detaliată pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018

Ordinul 1490/2018 privind modificarea art. 31 alin. (1) lit. c) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.198/2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ''Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole'' în cadrul PNDR 2014-2020

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018

Ordinul 5529/2018 privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la disciplina Cultură civică şi educaţie socială şi la disciplina Artele spectacolului (Arta actorului)

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018

Ordinul 5530/2018 privind aprobarea programelor valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplinele Artă teatrală - Arta actorului şi Cultură civică şi educaţie socială

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018

Ordinul 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

publicat in M.Of. 1031 din 05-dec-2018