Rasfoire documente

Hotarirea 980/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Hotarirea 989/2018 privind abrogarea alineatului (4) al articolului 84 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Decizia 313/2018 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Adriana Kalapis a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Decizia 314/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către domnul Mihai Nicolae Ucă

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Decizia 315/2018 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Harry-Ilan Laufer

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Ordinul 3105/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Regulamentul 3/2018 privind selectarea instituţiilor de credit pentru a fi mandatate de Fondul de garantare a depozitelor bancare să efectueze plăţi de compensaţii către deponenţii garantaţi

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 875/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 13 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 1067 din 17-dec-2018